Белодробен рак

Белодробният рак е в цял свят ракът с най-всока смъртност както при мъжете, така и при жените.

Най-новите разработки и напредъкът в диагностицирането, стадирането и терапията в ранния стадий на локално прогресирал недребноклетъчен белодробен рак (NSCLC) промениха модела за лечение на пациенти с белодробен рак.
Предпочитаният подход за постигане на радикално лечение на пациентите в ранния стадий е първичната радикална резекция – чрез използване на конвенционални или минимално инвазивни подходи – заедно със системна дисекция на лимфните възли.

При локално прогресирал белодробен рак операцията обикновено се комбинира с предоперативно онкологично лечение, като химио-, имуно- или прицелно лечение и лъчетерапия в избрани случаи. Въвеждането на имуно- и прицелна терапия значително подобрява крайния резултат на пациенти със системно заболяване.

Плеврален мезотелиом

Злокачественият плеврален мезотелиом (ЗПМ) е рядко, но много агресивно злокачествено заболяване, произтичащо от повърхността на белия дроб и вътрешната повърхност на гръдната стена (плевра). При до 80% от случаите като основна причина за развитие на рак е документирано излагане на влиянието на азбест.

Тримодалните стратегии за лечение, които включват комбиниране на химиотерапия, радикална хирургия и облъчване, са благоприятни главно за пациенти с епителоиден подтип. Хирургически техники са или екстраплеврална пневмонектомия, която прави възможна радикалната резекция, или плевректомия/декортикация, която е фокусирана върху циторедукцията.

Други по-нови подходи за локорегионална терапия включват хипертермична интраоперативна химиотерапия, както и фотодинамична терапия и комбинация от мултимодално лечение с имунотерапия.

Тимусни тумори

Тимусните злокачествени заболявания са редки медиастинални тумори, които се считат за редки болести поради ниската честота на случаите. Най-новата хистологична класификация разделя тимусните тумори на тимоми, тимусни карциноми (ТС) и невроендокринни тимусни тумори (NETT).

В ранен стадий на заболяването, с добре дефиниран тумор без включване на съседни медиастинални органи, лечението, което трябва да бъде избрано, е първичната радикална хирургия, с видеоторакоскопски или роботизиран подход. В по-напредналите стадии мултимодалните подходи за лечение, включващи системно лечение, лъчетерапия и операция, са доказали, че предоставят дългосрочно добър краен резултат при някои пациенти. В наши дни дори пациентите с туморно засягане на плеврата или белия дроб могат успешно да се подлагат на операция като част от мултимодалния режим на лечение.

Рак на езофагуса

Водещият симптом при рака на езофагуса е дисфагия поради обструкция на езофагеалния лумен. Двата най-чести хистологични подтипа на езофагеален рак са сквамозноклетъчен и аденокарцином, срещащи се с различна честота в различни региони.

Методите за радикално лечение най-често са част от мултимодална концепция, включваща не само операция, но и неоадювантна или адювантна химио-лъчетерапия.

При някои пациенти с нисък туморен обем или тумор на цервикалната част на хранопровода е възможна и радикална химио-лъчетерапия. Хирургическите техники включват конвенционални и минимално инвазивни варианти в зависимост от местоположението и размера на тумора. И двете целят да предложат радикална резекция, съчетана с възстановяване на способността за гълтане. Палиативното лечение с ендолуминално стентиране и лъчетерапия подобрява качеството на живот при напредналите форми на езофагеален рак

Саркоми на гръдната стена

Саркомите на гръдната стена се делят на костни и мекотъканни саркоми и включват хетерогенна група ракови заболявания като хондросарком, остеосарком, сарком на Юинг, липосарком и други.

Туморите на гръдната стена могат най-добре да бъдат обхванати чрез компютърна томография с контрастно вещество и с ядрено-магнитен резонанс. Биопсията за хистологично потвърждение се изисква за планиране на подхода на мултимодалното лечение, включващо (нео-)адювантна системна терапия. Радикалната резекция на гръдната стена с добри граници, свободни от тумор, остава все пак крайъгълният камък на терапията, изискваща реконструкция на получения дефект чрез протезиращи материали и/или мускулни ламба.

С тези техники може да се постигнат добри козметични и функционални резултати. Прогнозата за пациенти със сарком силно зависи от радикалността на резекцията и типа на тумора.

Белодробни метастази

Белите дробове са второто най-често срещано място за далечни метастази на екстрапулмонални злокачествени тумори, главно на колоректален рак, рак на бъбреците, мекотъканен сарком, остеосарком, рак на гърдата и други.

Комбинацията на системно лечение с хирургична резекция, в случаите когато е възможно, води до продължителна преживяемост или дори излекуване при висок процент пациенти. Предпочитаните хирургически техники, отворени или минимално инвазивни (VATS), зависят от броя, размера и локацията на белодробните метастази. Прецизната хистологична и молекулярно-генетична оценка на отстранените метастази позволява да се направлява допълнителна адювантна прицелна или имунотерапия. Също толкова важни опции за лечение са двустранната метастазектомия, както и реметастазектомия на рецидивиращо заболяване.